VBF-Nieuwsbrief 01 / 2012

Beste vrienden van de fotografie,

Hierna vindt U het verslag van de statutaire algemene ledenvergadering van 24/01/2012.
 
Vergadering gehouden in gc De Bosuil – Witherendreef 1 te 3090 Jezus-Eik / Overijse – zaal 2; op dinsdag 24 januari 2012.
 
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat 2012 een jubileumjaar is, daar VBF 30 jaar geleden gesticht werd. Dit zal op passende wijze worden herdacht.
De secretaris notuleert de aanwezigen. 20 clubs zijn vertegenwoordigd door 40 leden. Volledige lijst in bijlage.
Verslag vorig jaar is beschikbaar en ter inzage.


De penningmeester doet verslag van het financieel overzicht van het boekjaar 2011.
Hij geeft gedetailleerd melding van de uitgaven en inkomsten.

Bij algemene instemming geeft de ALV kwijting aan de Raad van Bestuur.

De penningmeester stelt de begroting 2012 voor.

Bij algemene instemming wordt het lidgeld door de clubs aan VBF behouden op 30 euro.

De voorzitter dankt de penningmeester voor het nauwkeurig beheer van de financiële middelen van VBF; en, voor de accurate en stipte indiening van de financiële dossiers bij CvB.


Planning van de activiteiten voor 2012 :
a)     1 vormingsactiviteit “strobisme”; de clubcorrespondent schetst in het kort wat hieronder moet worden verstaan; 2 specialisten zullen een beperkte groep deelnemers begeleiden in de theorie en in de praktijk; de vormingsactiviteit wordt gespreid over 3 dagen van telkens 6 lesuren; per sessie worden maximaal 8 personen toegelaten. De data liggen reeds vast : 2, 9 en 16 juni.
De secretaris zal kortelings per nieuwsbrief meer informatie over de kosten en inschrijvingen meedelen.
b)     Voor de photoshoot wordt aan de aanwezige leden gevraagd een keuze te maken tussen:
             i.     ofwel reportagefotografie op de Special Olympics,
            ii.     ofwel dierenfotografie in Plankendaal, Muizen of Pairi Daiza, nabij Brugelette.
De meerderheid kiest voor de eerste optie. De Special Olympics vinden plaats van donderdag 16 mei tot zaterdag 19 mei op diverse sites verspreid in de provincie Luik.
Op 16/05 – Openingsplechtigheid; op 19/05 – Sluitingsceremonie. Interessantste fotodagen zijn 17/05 (Hemelvaartsdag) en 18/05.
c)     De wedstrijd welke hieraan gekoppeld wordt, zal uitsluitend betrekking hebben op de opnamen gemaakt tijdens deze 4 dagen.
Enkel digitale beelden komen in aanmerking; VBF belast zich met de afdruk van de aanvaarde werken.
d)     Toonmoment n.a.v. deze wedstrijd vindt plaats ter zelfde tijd als het provinciale fotosalon. Namelijk 7, 8 en 9 december in gc De Bosuil.
Het provinciale fotosalon zal dit keer themagebonden zijn per club. Elke club kiest autonoom en vrij haar thema.
Extra ruimte wordt voorzien voor een buitenlandse gastfotograaf.
 
De medevoorzitter geeft toelichting bij de hernieuwde Convenant afgesloten tussen Centrum voor Beeldexpressie en VBF (geldt voor elke provinciale geleding). In het kort :
a)     Als tegenprestatie voor het ten gelde maken van de budgettaire enveloppe door CvB, moet VBF minimaal
b)     jaarlijks 1 volwaardige vormingsactiviteit realiseren voor al wie binnen de provincie fotografisch actief is of wil zijn, dus niet louter beperkt tot de CvB-leden;
c)     jaarlijks 1 volwaardige publieksgerichte manifestatie organiseren (wedstrijd, tentoonstelling), waarbij enkel CvB-leden toegelaten worden als deelnemers;
d)     (nieuw) 2-jaarlijks 1 volwaardig fotoproject organiseren, gericht op het ruime publiek (achterliggende bedoeling is ledenwerving voor CvB);
e)     Strikte timings respecteren inzake melding, administratief en financieel verslag.


Varia en vragenstellen
a)     De medevoorzitter en de clubcorrespondent delen mee dat ook voor 2012 de clubtoelagen berekend worden op basis van het clubwerkingsdossier (uiterlijke datum van indiening op deze vergadering); en wel onder vorm van cadeaucheques.
b)     Jos Deckers, afgevaardigde van Postfotoclub Brussel deelt mee dat gezien de terugloop van actieve leden, de club ophoudt te bestaan. Dit is een moment van emotie voor alle aanwezigen. Het spontane algemene applaus geldt als dank, respect en waardering voor een club die door de jaren heen zeer actief was binnen VBF en met wie op zeer constructieve wijze kon worden samengewerkt.
c)     De secretaris deelt mee dat Willy Pelegrin liet weten, dat ook De Klup Hoegaarden ophoudt te bestaan. VBF betreurt de teleurgang ten zeerste.


De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun medewerking en sluit de algemene vergadering af. Een Nieuwjaarsdronk wordt aangeboden.
Tenslotte worden de Geprojecteerde beelden vertoond van de 26ste Biënnale van de FIAP.
 
Lijst van de vertegenwoordigde clubs
 
Fotografencollectief De Pajot
Artosa Tienen
Kreatief Overijse
Fotoclub SAB
Klik-Klak Zaventem
A.P. Close Up Evere
Zefoda Zemst
Digiramaclub Ternat
Pallieter Ukkel
Scherp-Zicht Scherpenheuvel
De Korrel Wemmel
Camera Libra Lubbeek
Fotoclub Brussel
Fotoclub Westrand Dilbeek
Fotoclub Prisma Leuven
Postfotoclub Brussel
Fotogamma Leuven
Iris Begijnendijk
Open Vizier Ruisbroek
Fotogroep Park-Heverlea
Cameraclub Halle
 
Volgende clubs lieten zich bij de secretaris verontschuldigen :
Iris Lembeek
Lenske Boortmeerbeek
Koninklijke Mechelse Fotoclub
 


Zoals U kan lezen, heeft de Algemene Ledenvergadering beslist het clublidgeld te behouden op 30 euro. Om in regel te zijn, wordt U verzocht dit bedrag te storten op onderstaande rekening met duidelijke vermelding van de clubnaam.
Uiterlijke datum : 28 februari.
VBF-rekening
IBAN: BE18 3300 3817 0665
BIC: BBRUBEBB
op naam van Roger Hemeleers,
Vriendschapsstraat 48 – 3090 Overijse
DIT IS EEN OFFICIËLE UITNODIGING TOT BETALING
 
In een volgende nieuwsbrief, die weldra volgt leest U meer over de modaliteiten en inschrijvingen voor het vormingsaanbod van VBF.

Met vriendelijke groeten, namens de Raad van Bestuur,

Roland Van den Bossche

Historiek

©2012 VBFWEB | Laatst bijgewerkt op 07-feb-2013 09:44 door Leo J. Estercam  Webmaster